Tarptautiniai

Intergenerational Learning - Pen Tiri Historia (2023-2024)

Pagrindinis projekto tikslas – atgaivinti nykstančią romų kalbą ir išsaugoti gyvą atmintį ateities kartoms. Projekto metu romų jaunimas ima interviu iš vyresniųjų, kad užfiksuotų nykstančią kalbą ir istorijas, taip saugant romų kultūros paveldą. Bendradarbiaudami su kalbos mokytojais, jie dirba rašydami romų kalba ir pritaikydami pasakojimus platesnei auditorijai. Projektas taip pat skatina tarpvalstybinius ryšius tarp jaunųjų romų iš Švedijos ir Lietuvos, gerina kalbinius įgūdžius, kultūrinį supratimą ir visuomenės sąmoningumą. Projektas finansuojamas NordPlus. 

Roma in the Baltics: a photography book of pre-war Roma communities in Lithuania, Latvia and Estonia (2023)

Projektu siekiama didinti informuotumą apie Baltijos šalių romų bendruomenių istoriją, saugoti archyvinę medžiagą, stiprinti akademinį bendradarbiavimą mažumų studijų ir kultūros paveldo srityse. Temos unikalumas slypi ilgametėse klaidingose nuostatose ir stereotipuose, susijusiuose su romų bendruomenėmis Baltijos regione ir sprendžiant istoriografinio aplaidumo problemą. Baltijos šalyse gyvena įvairios romų grupės, todėl šiuo projektu siekiama atskleisti jų unikalų paveldą ir patirtį, pabrėžiant jų neatsiejamą ryšį su Baltijos regionu. Projektą remia Tautinių mažumų departamenas prie LR Vyriausybės, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.

 

„Proud to be different“ (2023)

Tarptautinis projektas, kurio metu kartu su Turkijos romų jaunimo asociacija ROMGEDER organizavome vasaros stovyklą Izmire, Turkijoje. 35 jaunuoliai dalyvavo diskusijose apie savo bendruomenes, iššūkius kaimynystėje, santykį su gamta ir romų jaunimo įgalinimą patiems daryti pokytį savo aplinkoje. Susitikome su vietos valdžia, aplankėme savivaldybes, jaunimo reikalų departamentą ir jaunimo centrą. Projektas finansuojamas Erasmus+ programos.

 

Baltic Roma Youth Summer School (2022-2023)

Vasaros mokykloje romų jaunimas gali saugiai tyrinėti savo tapatybę, užmegzti ryšius tarp Baltijos ir Suomijos romų jaunimo ir geriau pažinti romų istoriją, kultūrą ir kalbas. Programa siekiama pagerinti romų kalbos mokymąsi, siūlyti įvairias kūrybines dirbtuves naujai patirčiai įgyti ir didinti pasitikėjimą savimi tyrinėjant istoriją. Projekto metu mažinamos romų istorijos ir kultūros pažinimo švietimo spragos, romų bendruomenes ir jaunimas įtraukiami į romų studijas. Projektas finansuojamas Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės

the:place (2021-2023)

Dalyvaujame tarptautinėje programoje, kurios tikslas yra skatinti ES ir Turkijos NVO bendradarbiavimą, kurti tarptautinį organizacijų tinklą ir megzti tvarius santykius tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų. Projekto metu kartu turkų organizacija Izmir Center for the Right to the City skatinsime jaunimą aktyviau įsitraukti į miesto pažinimą, viešų laisvai prieinamų erdvių kūrimą, įgauti pasitikėjimo savimi, kaip tinkamai atstovauti jaunimo reikalus savivaldybės institucijose. Dalinsimės gerąja patirtimi romų integracijos srityje, pažinsime Turkijos romų istoriją ir dabartinę situaciją.

„TRUST“ (2020-2022)

Tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių projektas, kurio metu siekiame sukurti inovatyvią metodiką, orientuotą į suaugusiųjų romų ir kitų visuomenės narių savanorystę, siekiant tarpusavio pasitikėjimo ir socialinės integracijos. Svarbus projekto elementas – gerosios Šiaurės šalių praktikos dalijimasis romų integracijos srityje. Projekto partneriai: Romų visuomenės centras (LT), Edukacinių iniciatyvų centras (LV), Trajosko Drom (SE). Projektą iš dalies finansuoja Nordplus Adult, Šiaurės ministrų taryba. Daugiau apie projektą:
www.trust-nordplus.com

Darbo vadovas TRUST, sukurtas projekto metu: TRUST handbook

„Take a chance – build the trust“ (2019-2022)

Tarptautinės savanorystės projektas, kurio dėka sukuriame galimybę jauniems žmonėms iš visos Europos įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, prisidėti prie vaikų ir jaunimo iš pažeidžiamų šeimų įgalinimo, pažinti Europos kultūrų įvairovę. Visiems tarptautiniams savanoriams skiriame mentorių ir tutorių, padedame mokytis lietuvių kalbos ir sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę. Projektą finansuoja Europos solidarumo korpusas.

„EmpoweROMent“ (2021)

Tarptautiniai jaunimo darbuotojų mokymai, kurių tikslas – pasidalinti darbo su romų jaunuoliais patirtimi, stiprinti darbuotojų kompetencijas, supažindinti su inovatyviais neformaliojo ugdymo metodais, sukurti tarptautinį nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, tinklą. Mokymus planuojame organizuoti 2021 metų rudenį. Projektas finansuojamas Erasmus+ programos.